počítadlo.abz.cz
 
                            

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce

Tříletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Organizace výuky:

Výuka probíhá podle učebního plánu „B“, tzn. že se střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku.

Odborný výcvik probíhá převážně na smluvních pracovištích mimo školu. Žáci  pracují pod vedením zkušených mistrů v restauracích, jídelnách, hotelech, vysokoškolských menzách a dalších potravinářských výrobnách.

Naši žáci se zúčastňují také soutěží odborných dovedností mezi pražskými i mimopražskými učilišti,
kde získávají především praktické zkušenosti.

 

Po ukončení přípravy v oboru vzdělání kuchařské práce získá absolvent vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

 • zná základní druhy surovin a potravin a základní technologie přípravy jídel a nápojů,
 • má přehled o strojích a zařízeních používaných při výrobě a podávání pokrmů,
 • umí hospodárně využívat materiál a energii,
 • umí organizovat svoje pracoviště a spolupracovat v týmu,
 • orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními  vlivy, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,
 • dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

 

Absolvent na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává uvedené činnosti:

 • provádí předběžnou úpravou surovin a potravin,
 • správně ošetřuje, uskladňuje, případně konzervuje potraviny,
 • bezpečně  manipuluje se stroji a ostatním kuchyňským zařízením,
 • zná technologické postupy při přípravě jídel a nápojů podle platných předpisů a při uplatňování zásad správné výživy,
 • umí připravit základní polévky, omáčky, přílohy a bezmasé pokrmy,
 • umí základní tepelné úpravy jatečního masa, drůbeže a ryb,
 • umí připravit základní výrobky studené kuchyně, jednoduché moučníky a dietní pokrmy,
 • ovládá technickou i estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů,
 • ovládá základy jednoduché obsluhy,
 • ovládá úklidové práce na pracovišti a v provozu.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá žák výuční list. Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské práce.

 

Možnosti uplatnění absolventa:

Učební obor Kuchařské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních  činností. Absolventi se uplatní nejen v zařízeních poskytujících stravovací služby, ale i v obsluze a prodeji.